Parlementair werk

Anneleen is sinds begin 2015 aangesteld als Europees Parlementslid voor de N-VA en zal zetelen in de commissie interne markt en consumentenbescherming en in de commissie industrie, onderzoek en energie.

“Dit zijn twee beleidsdomeinen met een enorme impact op het nationale en Vlaamse beleid. Ik kan er hier bij uitstek voor ijveren dat de E.U. beslissingen neemt die een meerwaarde inhouden voor onze burgers. We moeten gaan voor minder, maar betere regelgeving die zich focust op groei, jobs en competitiviteit.”

Verder zal Anneleen Van Bossuyt ook actief zijn in de delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten en in de delegatie van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland.

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

De IMCO-commissie is belast met het toezicht op de EU-wet en -regelgeving op het gebied van het vrije verkeer van goederen en diensten, het vrije verkeer van beroepsuitoefenaars, het douanebeleid, standaardisering en de economische belangen van consumenten. De leden van de commissie zetten zich in voor het elimineren van handelsobstakels en het vereenvoudigen van de wetgeving ter vergroting van het concurrentievermogen in de interne markt, en zien tegelijkertijd toe op het beschermen van de consumentenbelangen in een groot aantal sectoren.

U kunt het werk van de commissie hier volgen.

Een goed functionerende interne markt is van cruciaal belang voor het aanzwengelen van welvaart, innovatie en een groter concurrentievermogen ten behoeve van zowel het bedrijfsleven, als consumenten. De toekomst wordt gekenmerkt door vele uitdagingen, maar biedt ook grote kansen, met name het aanboren van het potentieel van de digitale interne markt en de interne markt voor diensten.

Onze taak is het garanderen van veilige producten, het waarborgen van de consumentenrechten, het informeren van consumenten over producten en diensten, het aanpakken van oneerlijke concurrentie en het verlagen van de administratieve lasten.

De IMCO-commissie werkt met alle EU-lidstaten samen om ervoor te zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk toepasbaar zijn en dat zij goed en op tijd worden geïmplementeerd.

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

Er zijn vier prioritaire gebieden waarop de ITRE-commissie zich zal concentreren, waarbij herindustrialisering als overkoepelende doelstelling fungeert.

U kunt het werk van de commissie hier volgen.

Allereerst moeten wij erop toezien dat er in EU-verband het nodige juridische en economische kader voorhanden is om de Europese industrie in staat te stellen innovatiegerichter te opereren. Dit betekent dat de onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's en de onderwijsprogramma’s van de EU moeten worden aangepast en zo worden ingezet dat zij daadwerkelijk kunnen inspelen op de reële behoeften van de industrie.

Ten tweede moet het EU-beleid erop gericht zijn de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote Europese bedrijven te stimuleren. Om de kmo's te helpen versterken, is er niet alleen behoefte aan de nodige financieringsmiddelen, maar ook aan breed toegankelijke onderzoekprogramma’s en op de ontwikkeling van vaardigheden georiënteerde opleidingen, alsook aan een adequate belastingwetgeving.

Onze derde prioriteit is de opbouw van een ​​echte Europese digitale markt. Het gaat erom de schaalvoordelen van de Europese markt te benutten om de kosten te drukken en het innovatiepotentieel van het Europese bedrijfsleven een krachtige impuls te geven. Zowel de ITRE-commissie als het Parlement in zijn geheel kunnen zich wat dat betreft laten voorstaan op een uitstekende staat van dienst, en wij zullen op die weg blijven doorgaan met nieuwe wetgeving.

Het laatste – maar misschien wel allerbelangrijkste – punt is dat het volledig benutten van het potentieel van het gemeenschappelijk energiebeleid van de EU voor ons absolute voorrang heeft. Alleen door onze energievoorziening veilig te stellen, kunnen wij het concurrentiepotentieel van onze economie wereldwijd op peil houden en onze economische neergang afwenden.

Ons doel bestaat erin de Europese economie weer op een groeispoor te brengen, en om dat op een duurzame manier te doen. Wij willen van Europa een betere plek maken om te leven.